The new hack tool which is used to monitor husband or boyfriends facebook remotely for iphone or android 2016 | New spy software which is used to spy boyfriends facebook easily 2016 | Learn how to read your girlfriends snapchat online without needing access to her cell
Elemente obligatorii pe facturi incepand cu 2013
3 martie 2016
3 martie 2016,
 0

ORDIN nr. 1263 din 10 octombrie 2013

pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 729 din data de 27 noiembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) şi art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Normele privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Mihai Marinescu,

secretar general adjunct

ANEXĂ:

NORME privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

 

Art. 1

În cazul nerespectării prevederilor legale privind examinarea medicală şi/sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, în baza controalelor efectuate, propune conducerii ministerului următoarele sancţiuni administrative:

– notificarea cu avertisment;

– suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 90 de zile;

– retragerea certificatului de agreare.

Art. 2

Sancţiunea \\\”notificarea cu avertisment\\\” se aplică pentru nerespectarea următoarelor prevederi legale:

a)afişarea la loc vizibil a programului de lucru destinat activităţilor de examinare medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

b)solicitarea declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor examinate din care să reiasă faptul că nu au mai fost examinate medical şi psihologic la o altă unitate pentru funcţia pentru care solicită examinarea;

c)afişarea la loc vizibil a tarifelor practicate şi a certificatului de agreare.

Art. 3

Suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 90 de zile se aplică pentru nerespectarea următoarelor prevederi legale;

a)comunicarea în scris a avizelor medicale şi/sau psihologice atât persoanelor examinate, cât şi angajatorilor acestora, precum şi direcţiei de sănătate publică judeţene/a Municipiului Bucureşti (pentru avizele medicale) şi autorităţii de control din domeniul transporturilor;

b)deţinerea şi completarea corectă şi la zi a registrului unic de evidenţă a examinărilor, precum şi transmiterea solicitării de avizare anuală direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu minimum 30 de zile înainte de expirare;

c)păstrarea dosarului cu toate documentele medicale şi psihologice ce au stat la baza emiterii avizului minimum 5 ani pentru toate modurile de transport, cu excepţia celui naval, pentru care se va păstra 6 ani;

d)raportarea lunară/trimestrială a examinărilor medicale şi/sau psihologice de siguranţa transporturilor efectuate, la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor;

e)remedierea în termen a neregulilor constatate care au fost sancţionate conform art. 2.

Art. 4

Certificatul de agreare se retrage pe o perioadă de 2 ani în următoarele condiţii:

a)nealocarea unui timp mediu/consultaţie de minimum 15 minute pentru examinarea medicală şi un timp mediu/examinare de 90 de minute pentru examinarea psihologică, conform timpului standard prevăzut de legislaţia în domeniu;

b)neîntocmirea documentaţiei de examinare corect şi complet şi neeliberarea avizului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c)refuzul de a pune la dispoziţia personalului din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor a documentelor solicitate;

d)funcţionarea unei unităţi medicale şi/sau psihologice fără viză anuală în termen;

e)neremedierea în termen a neregulilor constatate care au fost sancţionate conform art. 3 lit. a), b) şi c).

Art. 5

Certificatul de agreare se retrage pe o perioadă de 4 ani în următoarele condiţii:

a)neîndeplinirea criteriilor şi condiţiilor prevăzute pentru obţinerea certificatului de agreare de către unităţile medicale/psihologice obligatoriu pe toată durata valabilităţii certificatului de agreare;

b)dacă din motive imputabile unităţii specializate medicale şi/sau psihologice agreate aceasta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, fără a notifica acest lucru în scris direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor;

c)ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

d)acordarea avizului medical şi/sau psihologic persoanelor cu funcţii în siguranţa transporturilor fără ca acestea să se înscrie în baremele aplicabile pe funcţii, precum şi pentru eliberarea avizului medical şi/sau psihologic fără ca persoanele cu funcţii în siguranţa transporturilor să fie prezente la toate examinările medicale şi/sau psihologice prevăzute în bareme;

e)lipsa solicitării emiterii unui nou certificat în cazul modificării condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului de agreare;

f)desfăşurarea activităţii de examinare medicală şi/sau psihologică într-o altă locaţie decât cea pentru care s-a emis certificatul de agreare/viza anuală, precum şi înlocuirea medicilor şi/sau psihologilor desemnaţi la agreare să efectueze examinările medicale şi/sau psihologice, fără aprobarea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor.

Art. 6

(1)Unitatea specializată medicală şi/sau psihologică căreia i-a fost retras certificatul de agreare nu poate depune nou dosar în vederea agreării, în perioada retragerii certificatului de agreare.

(2)Membrii comisiei din unitatea specializată medicală şi/sau psihologică căreia i-a fost suspendat/retras certificatul de agreare nu pot face parte dintr-o altă comisie medicală şi/sau psihologică pe perioada suspendării/retragerii certificatului de agreare.

 

Art. 7

Certificatul de agreare îşi pierde valabilitatea de drept, în condiţiile încetării activităţii unităţii specializate medicale şi/sau psihologice agreate, prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, după caz.

Art. 8

Constatarea şi aplicarea sancţiunilor administrative se vor face de către personalul împuternicit al Ministerului Transporturilor.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 729 din data de 27 noiembrie 2013

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *