How can to monitor employees iphone 6, texts or cell phone calls history without touching phone | Best free facebook tracking software that allow you see girlfriend facebook chat history 2016 | Top best texts tracking application for iphone or android monitor friends sms easily 2016
Elemente obligatorii pe facturi incepand cu 2013
9 martie 2016
9 martie 2016,
 0

ÎN ATENŢIA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
Conform prevederilor Codului de procedură fiscală, aprobat prin OG nr. 92/2003, republicată
cu modificările şi completările ulterioare, este subiect al raportului juridic fiscal orice contribuabil –
persoană juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică – ce datorează impozite, taxe,
contribuţii şi alte sume bugetului general consolidat, în condiţiile legii. (art. 17)
Dintre obligaţiile fiscale ce revin contribuabilului, în sensul prevederilor Codului de
procedură fiscală, punctăm asupra:
– obligaţiei de a declara impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general
consolidat;
– obligaţiei de a calcula, de a reţine şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de plată, la
termenele legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează prin stopaj la sursă;
– obligaţiei de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate
bugetului general consolidat.(art. 22)
 Declararea
Fiecare contribuabil care are obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozitele şi contribuţiile,
trebuie să cunoască faptul că stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate
bugetului general consolidat se efectuează prin declaraţie fiscală.
Pe formularul de declaraţie este menţionat că sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, fiecare contribuabil declară pe propria răspundere că datele din declaraţie sunt
corecte şi complete.
Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu
a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. (art. 83 şi
85)
Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor sume, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la
1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele
juridice. (art. 219)
 Plata
Reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor
reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
– cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 4.000 lei
la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la
50.000 lei inclusiv;
– cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 12.000
lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse
între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv;
– cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 25.000
lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de
100.000 lei.(art. 219)
De asemenea, orice contribuabil trebuie să cunoască faptul că inspecţia fiscală se exercită
asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligaţii de stabilire,
reţinere şi plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general
consolidat, prevăzute de lege.(art. 95)
Obiectul inspecţiei fiscale îl reprezintă verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale,
corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor
legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea
diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. (art. 94)
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş
B-dul. Republicii nr. 118
Pitesti, jud. Arges
Tel : 0248/21 15 11
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
Pornind de la aceste prevederi, pe baza legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari şi a legislaţiei fiscale, am elaborat un material care are rolul de a informa
asociaţiile de proprietari cu privire la cadrul legal ce reglementează modul în care sunt încadrate, din
punct de vedere fiscal, veniturile plătite unor persoane fizice care prestează servicii pentru
aceste entităţi, precum şi obligaţiile fiscale ce revin în funcţie de încadrarea respectivă.
I. Încadrarea veniturilor obţinute de către PRESEDINTELE si
CENZORUL asociaţiei de proprietari
Preşedintele, membrii comitetului executiv şi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt
aleşi sau revocaţi din funcţie de adunarea generală a proprietarilor, membri ai asociaţiei de
proprietari. (Legea nr. 230/2007, art.27)
Pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanei care ocupă funcţia de administrator de
imobile sau a altor angajaţi sau prestatori, adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul
executiv reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari. (Legea nr. 230/2007, art.27)
Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari potrivit legii privind înfiinţarea,
rganizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi sumele primite de membrii comisiei de
cenzori reprezintă venituri asimilate salariilor. (Legea nr.571/2003, art.55)
Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. IV din material.
II. Încadrarea veniturilor obţinute de către ADMINISTRATORUL
asociaţiei de proprietari
În baza art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţia de proprietari angajează
persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator. Persoanele fizice atestate pot fi angajate prin
încheierea unui contract individual de muncă, conform celor stabilite prin negociere directă.
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 7 alin.
(1) pct. 2 precizează că orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de
angajare este activitate dependentă.
Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. IV din material.
III. Încadrarea veniturilor obţinute de către PERSOANA CARE
PRESTEAZA SERVICII DE CURATENIE in cadrul asociaţiei de
proprietari (fără să aibă încheiat contract individual de muncă cu asociaţia)
Încadrarea, din punct de vedere fiscal, a veniturilor obţinute din activităţi desfăşurate în baza
unui contract/convenţie civilă încheiată potrivit Codului civil se efectuează având în vedere
prevederile art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin OUG
nr. 82/2010 (publicată în M.O. nr. 638/10.09.2010) şi prevederile art. III din OUG nr. 58/2010,
modificate prin OUG nr. 82/2010.
 Primul pas constă în efectuarea unei analize a activităţii pe care o desfăşoară femeia de
serviciu în cadrul asociaţiei respective, pentru a vedea dacă este sau nu activitate dependentă.
Astfel că plătitorul de venit va analiza cele 4 criterii de la art. 7 din Codul fiscal, şi dacă cel puţin
unul dintre criterii este îndeplinit atunci activitatea va fi reconsiderată ca fiind activitate
dependentă.
Prevederea legală de la art. 7 alin. (1) pct. 2 subpunctul 2.1:
„Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin
unul dintre următoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit,
respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de
acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii,
programul de lucru;
b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului
de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de
protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea
intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale
beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi
alte cheltuieli de această natură;
d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.”
La pct. 2.2. de la acelaşi articol se precizează că în cazul reconsiderării unei activităţi ca
activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor
fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit.
Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. IV din material.
 Al doilea pas va fi efectuat doar atunci când se constată că nu este vorba despre o
activitate dependentă.
Aşadar, dacă în urma analizei reiese că nici unul din cele 4 criterii nu este îndeplinit atunci se
vor avea în vedere prevederile de la art. III din OUG nr 58/2010, modificate prin OUG nr.
82/2010, prevederi care se aplică veniturilor de natură profesională. Conform acestora, “în
sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin venituri de natură
profesională, altele decât cele de natură salarială, se înţelege acele venituri realizate din drepturi
de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri rezultate din activităţi
profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.
Asupra acestor venituri se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări
pentru şomaj.”
Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. V din material.
IV. Impozitul pe venit şi contribuţiile V. sociale – în cazul veniturilor din
salarii şi din activităţi dependente
 Sub aspectul impozitului pe venit, văzând şi prevederile art. 55 din Codul fiscal şi
ale Normelor metodologice de aplicare a acestui articol, aprobate prin HG nr. 44/2004, veniturile
din activităţi dependente sunt considerate venituri din salarii, în situaţia în care nu este
încheiat un contract de muncă potrivit Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.
Pentru determinarea impozitului pe venit se va aplica regula de determinare a impozitului
pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază, conform prevederilor art. 57 alin.
(2) lit. b) din Codul fiscal, adică prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca
diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
 Sub aspectul contribuţiilor sociale obligatorii, potrivit art. 296^4 alin. (1) din titlul IX^2
„Contribuţii sociale obligatorii” al Legii nr. 571/2003, persoanele fizice pentru câştigul
brut realizat din activităţi dependente datorează contribuţiile sociale individuale, astfel:
– contribuţia individuală de asigurări sociale – 10,5%
– contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate -5,5%
– contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj – 0,5%
EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:
1. PENSIONARII: La art. 296^16 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal se precizează că pentru
veniturile din activităţi dependente realizate de persoanele fizice, care au calitatea de
pensionari nu se datorează contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj şi nici
contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator.
2. PRESEDINTELE si CENZORUL: La art. 296^16 alin. (4) lit. b) se precizează că pentru
veniturile din activităţi dependente realizate de catre presedintele si cenzorul asociatiei
de proprietari in baza contractului de mandat, nu se datoreaza contributia individuala
de asigurari pentru somaj si nici contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata
de angajator.
Art. 296^3 lit. c) din Codul fiscal precizează că sunt contribuabili ai sistemelor de asigurări
sociale şi persoanele juridice care au calitatea de angajator precum şi entităţile asimilate
angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente.
Cotele de contribuţii sociale obligatorii datorate de angajatorii şi de către entităţile
asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente sunt
următoarele:
– 20,8% pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator;
– 5,2% pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator;
– 0,85% pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
– 0,5% pentru contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator;
– 0,15% – 0,85% pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii, datorată de angajator;
– 0,25% pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de
angajator.
EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:
1. La art. 296^16 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se precizează că sunt exceptate de la plata
contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate veniturile
din activităţi dependente realizate de catre presedintele si cenzorul asociatiei de
proprietari in baza contractului de mandat.
2. Coroborând prevederile referitoare la contribuţiile de asigurări din Codul fiscal cu cele din
legea specială, se pare ca pentru veniturile care nu sunt realizate în baza unui contract
individual de muncă (încheiat în condiţiile Codului muncii) nu se datorează de către
angajator contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
 Referitor la obligaţiile declarative şi la termenele de declarare şi plată veţi avea în
vedere următoarele:
– Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul
aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la
bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste
venituri.(art. 58 din Codul fiscal)
– Contribuţiile sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu
contribuţia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.(alin. (9)
al art. 296^18 din Codul fiscal)
– Plătitorii de venituri din salarii sunt obligaţi să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, formularul 112 „Declaraţiei privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate”, aprobat prin HG nr.1397/2010.
– Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia să completeze fişele fiscale pe întreaga durată de
efectuare a plăţii salariilor şi vor transmite organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an,
până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul şi
conţinutul formularelor se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
– Cât priveşte înregistrarea în vectorul fiscal, aveţi obligaţia să vă înregistraţi pentru impozitul pe
venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, precum şi pentru contribuţiile de asigurări.
Obligaţia înregistrării în vectorul fiscal intervine doar daca nu sunteţi înregistrat deja pentru aceste
obligaţii fiscale. Pentru înregistrare veţi depune formularul 010 „Declaraţie de înregistrare
fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate
juridică” reglementat prin OMFP nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Impozitul pe venit şi contribuţiile sociale – în cazul veniturilor din
activităţi profesionale altele decât veniturile din salarii şi din
activităţi dependente
 Impozitul pe veniturile realizate în baza unor contracte/convenţii civile încheiate
potrivit Codului civil, se determină conform prevederilor art. 52 sau art. 52^1 din Codul fiscal, în
funcţie de opţiunea exercitată prin contract.
Potrivit art. 52 plătitorul de venit calculează, reţine şi virează, prin reţinere la sursă, impozitul
cu titlu de plăţi anticipate în contul impozitului pe venitul net anual impozabil, în cotă de 10%
aplicată la venitul brut.
Potrivit art. 52^1 plătitorul de venit calculează, reţine şi virează , prin reţinere la sursă, la
momentul plăţii veniturilor, impozitul în cotă de 16% aplicată la venitului brut. În acest caz, impozitul
este final.
 Referitor la contribuţii, pentru veniturile de natură profesională se datorează
contribuţia individuală de asigurări sociale (10,5%) şi contribuţia individuală la bugetul
asigurărilor pentru şomaj (0,5%).
Baza lunară de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de
asigurări pentru şomaj este venitul brut.
Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi
de asigurări pentru şomaj, corespunzătoare veniturilor de natură profesională, revine plătitorului de
venit.
EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:
Nu se reţin contribuţii individuale pentru veniturile realizate în baza
contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil de persoanele fizice asigurate în alte
sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi
persoanelor care au calitatea de pensionari. (OUG nr.82/2010, art.III alin.5)
 Referitor la obligaţiile declarative şi la termenele de declarare şi plată veţi avea în
vedere următoarele:
– Impozitul pentru veniturile din activităţi desfăşurate în baza unui contract/ convenţie civilă, se
virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit
venitul. (art. 52 şi art. 52^1 din Codul fiscal)
– Cele două contribuţii sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le
aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.(alin. (9) al
art. 296^18 din Codul fiscal)
– Pentru impozitul pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza
contractelor/convenţiilor civile şi pentru cele două contribuţii individuale, plătitorii de venituri sunt
obligaţi să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
datorează contribuţiile, formularul 112 „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin HG nr.
1397/2010.
– Pentru impozitul pe veniturile obtinute din desfasurarea de activitati in baza unor
contracte/conventii civile, care nu genereaza venituri din salarii, de catre persoane fizice care sunt
asigurate in alte sisteme sau care au calitatea de pensionari, platitorii de venituri sunt
obligati sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de
raportare, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.
Director executiv adjunct
Dr.ec. Marin Ţurlea
Virginia.Baltat/consilier/BMAC/05.04.2011

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *